Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Prywatna Męska Szkoła Mechaniczna w Chrzanowie

Po taką nazwą Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego zatwierdziło otwarcie szkoły 9 marca 1945 r. Szkoła była integralną częścią zakładu przygotowującą przyszłych pracowników. Obecny budynek szkoły wzniesiony został z inicjatywy dyrektora Fabloku (1945-1950) inż. Janusza Baurskiego. W 1995 roku szkoła obchodziła 50-lecie jako Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Chrzanowie. Obecnie Powiatowe Centrum Edukacyjne.

 

W styczniu 1945 r., zaraz po przejściu frontu, ówczesny dyrektor Fabloku, Michał Nosek powierzył Janowi Lubaszko zadanie organizacji Szkoły Przemysłowej. Decyzja ta wynikała z braku wykwalifikowanych pracowników i konieczności kształcenia młodzieży, będącej w założeniu przyszłą kadrą zakładu. Lubaszkę, który został dyrektorem nowo stworzonej placówki, w tym procesie wspierali inż. Wilhelm Krejza i inż. Stefan Podstawski, przyszli nauczyciele tej szkoły. Potrzebę tę popierał również kolejny dyrektor Fabloku, inż. Janusz Baurski, któremu należy przypisać decyzję o budowie obiektu dla tej placówki. Budynek szkolny powstał w 1949 r.

15.02.1945 r. otwarto na terenie zakładu dwie klasy Prywatnej Męskiej Szkoły Mechanicznej. Pierwsza liczyła 45 uczniów, druga – 44. Grono stanowili pracownicy zakładu. Niski poziom wiedzy ogólnej uczniów sprawił, że zorganizowano dokształcanie w 15-osobowych grupach. 9.03.1945 r. władze Kuratorium wyraziły zgodę na działalność tej szkoły. Ten pierwszy rok szkolny był niezwykle krótki – trwał do lipca tego roku. We wrześniu szkoła rozpoczęła naukę po krótkiej wakacyjnej przerwie. Nazwa została jednak zmieniona na Prywatne Męskie Gimnazjum Mechaniczne. Uczęszczało wówczas do niego135 uczniów. Zorganizowano komitet rodzicielski i radę szkolno-opiekuńczą, powołano samorząd uczniowski i hufiec przysposobienia zawodowego. Kształcono w następujących zawodach: tokarz, ślusarz, elektromechanik, spawacz i frezer. Z końcem roku szkołę przejęło Ministerstwo Przemysłu i Handlu i ponownie ją przemianowano na Szkołę Przemysłową Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie. Nauka odbywała się w 3 salach baraku, stojącego na miejscu Domu Kultury. Niestety kolejne lata nie przyniosły stabilizacji. Nastąpił szereg zmian organizacyjnych, w wyniku których w 1950 r. funkcjonują: Państwowe Gimnazjum Mechaniczne, Państwowe Liceum Mechaniczne II Stopnia, Technikum Mechaniczno-Elektryczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Państwowa Szkoła Przemysłowa. Pierwsze dwie i ostatnia początkiem lat 50. uległy likwidacji, natomiast technikum i szkoła zawodowa nadal istnieją.

To jednak nie koniec zmian. W 1959 r. zostaje powołana do życia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fabryki Lokomotyw, której dyrektorem zostaje Zbigniew Jarczyk. Popularnie zwana była szkołą przyzakładową. Na terenie zakładu wygospodarowane dla niej nowe pomieszczenia warsztatowe. Od 1.09.1961 r. stała się jednostką samodzielną. W 1969 r. otrzymała sztandar z okazji Dnia Nauczyciela i jednocześnie swojego dziesięciolecia. Jej żywot, jako placówki niezależnej nie był jednak zbyt długi – w 1977 r. została włączona do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, w ramach którego funkcjonowały Technikum Mechaniczno-Elektryczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

W 1965 r. nadano TME i ZSZ imię Ludwika Waryńskiego. Wtedy też oddano do użytku warsztaty szkolne. W dwa lata później Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymała sztandar, ufundowany przez rodziców. Natomiast Technikum swój sztandar otrzymało w 1968 r. Ważnym wydarzeniem było w kolejnym roku oddanie internatu.

Zapraszamy do odwiedzenia stron:
https://www.archiwum-ziemiachrzanowska.pl/
https://www.zstfablok.edu.pl/o-szkole/historia.html